Konkurs na stanowisko ds. grantów w Dziale BNWymagania fakultatywne:

·         Znajomość zasad odnoszących się do realizacji grantów i projektów naukowo – badawczych (w szczególności finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju);

·         Znajomość zasad realizacji projektów naukowo – badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

·         Znajomość zapisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615);

·         Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki finansowania nauki.

Opis stanowiska:

·         Administracyjna obsługa grantów i projektów badawczych realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego, w tym projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych oraz zagranicznych);

·         Wsparcie wnioskodawców na etapie przygotowania i składania aplikacji projektowych, a także w toku realizacji projektów (w tym rejestracja i udział w rozliczaniu kosztów, sporządzanie zestawień rocznych i końcowych, ocena kwalifikowalności kosztów w oparciu o właściwe przepisy);

·         Opiniowanie zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Opolskiego;

·         Udział w przygotowywaniu sprawozdań i raportów w obsługiwanym zakresie na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych;

·         Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

·         Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r. poz. 922)”

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);

·         Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;

·         Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów  potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi projektów badawczych w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego”.

Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Pl. Mikołaja Kopernika 11a, 45 – 040 Opole, w pokoju nr 32, do dnia 28.11.2017r.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Aplikacje, które wpływają po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.       obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol