Konferencje organizowane przez Jednostki UO w roku 2014 LP OrganizatorTemat
Miejsce
Data
 1.Instytut Nauk Pedagogicznych
"Wykluczenie i dyskryminacja w systemie
edukacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk. Konteksty teoretyczne i praktyczne."
Opole
13.01.2014r.
2.
Instytut Filologii Germańskiej
"Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski. Działania zachowawcze - przywracanie znaczeń - czynniki rozwoju i integracji społecznej"
Gryfów Śląski
14.02.2014r.
 3.Klinika Prawa
"Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych"
Opole
05.03.2014r.
 4.Instytut Filozofii
"Philosophie und Bildung 2 Philosophie als Lehrerin des philosophischen Denkens"
Opole
14-15.03.2014r.
 5.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Stare" i "Nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży.
Opole
20-21.03.2014r.
 6.Klinika Prawa
XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych "Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego" 
Opole
21-23.03.2014r.
 7.Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
"Nowe prawo konsumenckie"
Warszawa
25.03.2014r.
 8. Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej/Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "3Z Miasta: Zauważ - Żrównoważ - Zagospodaruj"
Opole
26-28.03,2014r.
 9.Instytut Studiów Edukacyjnych
"Wychowanie w szkole: od berzadności ku możliwościom"
Opole
29.03.2014r.
 10.Instytut Politologii
"Mniejszości narodowe na Wschodzie i na Zachodzie: determinanty historyczne, kontekst europejski i wizje przyszłosci"
Lwów
06-12.04.2014r.
 11.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 
"Waśnie, zatargi, konflikty"
Pokrzywna
8-10.04.2014r.
12.
Instytut Nauk Pedagogicznych/Instytut Socjologii
"Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa"
Katowice
09-10.04.2014r.
 13.Centrum Partnerstwo Wschodnie
"Otwarta Europa - Dialog Kultur Ponad Granicami"
Opole
14-16.04.2014r.
 14. Wydział Prawa i Administracji
"50 lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji"
Kraków
15-16.04.2014r.
 15.Wydział Chemii
"Chemia w XXI wieku. Wyzwania i perspektywy"
Opole
25.04.2014r.
 16. Instytut Matematyki i Informatyki
"Forum Informatyki Teoretycznej 2014."
Jarnołtówek
25-27.04.2014r.
17.
 Instytut Psychologii
"Wszystkie Odcienie Tożsamości" 
Opole
Maj 2014r.
 18.Instytut Historii
XVI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
Opole
05-07.05.2014r.
19.
Wydział Ekonomiczny
"Polska po 10 latach członkowstwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska"
Opole
6.05.2014r.
 20. Instytut Studiów Edukacyjnych
"Diagnoza i wspomaganie dzieci z minimalnymi deficytami rozwojowymi."
Opole
7-8.05.2014r.
 21.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"V Symposium Opoliensis Nie -swoje, nie - obce w literaturach słowiańskich"
Opole
8-9.05.2014r.
 22.Instytut Historii
"Potoccy w dziejach Polski"
Opole
08-09.05.2014r.
23.
Wydział Prawa i Administracji
"Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego"
Brzeg
08-09.05.2014r.
 24. Instytut Socjologii
"Socjologia historyczna: Wyzwania teoretyczne i praktyka badawcza"
 09-10.05.2014r.
 25.Instytut Politologii
"Eretz Yisrael - społeczne, polityczne i kulturowe aspekty funkcjonowania państwa żydowskiego"
Opole
9-10.05.2014r.
 26. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury, Studenckie Koło Naukowe Literackie
"Literatura i muzyka"
Opole
13-14.05.2014r.
 27.Koło Naukowe Historyków
"Walka - ludzie - region. W 100 rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej"
Opole
15.05.2014r.
 28. Wydział Teologiczny
"Oblicza twórczości muzycznej - konferencja interdyscyplinarna"
Opole
20.05.2014r.
 29. Instytut Historii
"Archeologia w historii, historia w archeologii"
 20-21.05.2014r.
 30.Instytut Studiów Edukacyjnych
"Rozwiązania i działania innowacyjne w edukcaji elementarnej"
Opole
20-22.05.2014r.
 31. Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
"Informatyzacja postępowań sądowych. Postępowania wieczystoksięgowe"
Warszawa
21.05.2014r.
 32.Instytut Socjologii
"W stronę socjologii przedmiotów"
Opole
27.05.2014r.
 33. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Wychowanie językowe"
Opole
27-28.05.2014r.
 34. Wydział Ekonomiczny
"Wieś i rolnictwo w procesie zmian."
Kamień Śląski
27-28.05.2014r.
 35.Studenckie Naukowe Koło Slawistów/Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej
"Slavik Pecvork 3D"
Opole
28-29.05.2014r.
 36.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Osiedla i kolonie robotnicze. Kulturowe ślady i szyfry"
Łódź
28-30.05.2014r.
 37. Wydział Prawa i Administracji
"Rządy prawa i europejska kultura prawna" 
Zieleniec
29-30.05.2014r.
 38.Wydział Prawa i Administracji
"Mediacje sądowe i pozasądowe w polskim porządku prawnym"
Opole
maj/czerwiec 2014r.
 39. Wydział Ekonomiczny
"Fourteenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development. Sustainable Energy Supply and Sustainable Product Innovation"
Opole
26-28.06.2014r.
 40.Instytut Socjologii/Instytut Sztuki
"Opolskie Odyseje - migracje zarobkowe Opolan w badaniach metodami artystycznymi i zaangażowanymi"
Opole/UMWO
10.07.2014r.
 41.Wydział Chemii
"Polish Taiwanese conference "From molecular model ling to nano - and biotechnology"
Opole-Groszowice
4-6.09.2014r.
 42. Wydział Prawa i Administracji
"Prawne uwarunkowania kontroli ruchu drogowego"
Opole
11-14.09.2014r.
 43.Instytut Filozofii
"X Konferencja z cyklu amerykańskie i europejskie wartości. Filozofia w dobie kryzysu ekonomicznego"
Opole
18-19.09.2014r.
 44. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Różnorodność kulturowa a styl"
Opole
18-19.09.2014r.
 45. Instytut Socjologii
Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt. "Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych - doświadczenia terenowe i praktyka badawcza" 
Opole
18-20.09.2014r.
 46. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
"Słowianie na emigracji: literatura - nauka - sztuka."
Opole
22-23.09.2014r.
 47.Wydział Ekonomiczny
"Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno - ekonomicznego"
Opole
24-25.09.2014r.
 48.Instytut Nauk Pedagogicznych
"Oświata etniczna w Europie"
Opole
25-26.09.2014r.
 49.Instytut Filozofii
"Filozofia jako dyscyplina badawcza: pojęcia, problemy i metody"
Opole
26.09.2014r.
50.
Instytut Historii
"Opavsko mezi Moravou a Sezskem - identita regionu a jeji promeny / Opawszczyzna między Morawami a Śląskiem - tożsamość regionu i jej przeobrażenia"
Opava
26.09.2014r.
 51.Instytut Filologii Angielskiej
"Dziwaczność, niesamowitość i niezwykłość w literaturach i kulturach"
Opole
29-30.09.2014r.
 52.Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
"Rola małej retencji w ochronie i kształtowaniu środowiska obszarów wiejskich"
Opole
Wrzesień 2014r.
 53.Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
"UNISONO W WIELOGŁOSIE 6: Rock na pograniczach"
Tułowice
10-12.10.2014r
 54.Samodzielna katedra Biosystematyki
"Nowoczesne techniki badań bioróżnorodności"
Opole
16-17.10.2014r.
 55. Instytut Nauk Pedagogicznych
Seminarium międzynarodowe. Uniwersytet - autonomia i zróżnicowanie.
Opole
16-18.10.2014r.
 56.Instytut Nauk o Rodzinie/Instytut Psychologii
"Bezdzietność jako problem współczesnego świata. Styl życia - niepłodność - adopcja"
Kamień Śląski
20-21.10.2014r.
 57.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Światy melancholii"
 22-24.10.2014r.
 58.Wydział Prawa i Administracji
"Ochrona lasów w Polsce - problemy prawne i administracyjne"
Opole
24.10.2014r.
 59.Instytut Politologii
"Wielokulturowość na Śląsku Opolskim i w Kazachstanie"
Opole
27-28.10.2014r.
 60.Katedra Historii Państwa i Prawa Doktryn Polityczno - Prawnych
"Aktualność prawa do oporu w 70 rocznicę zamachu na Hitlera"
Wrocław
Październik 2014
 61.Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
II Konferencja System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń
Opole
07.11.2014r.
 62.Wydział Teologiczny
"Sekularyzacja - Reorientacja w obszarze wartości - Zmiana norm moralnych ?"
Kamień Śląski - Opole
11-12.11.2014r.
 63. Instytut Historii
"II konferencja Kresowa. Kobiety na Kresach. Znane i nieznane - inicjatorki życia społecznego"
Bytom
13-14.11.2014r.
 64.Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
"Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych"
Opole
14.11.2014r.
 65.Instytut Filologii Germańskiej
"Die deutsche Sprache in multikulturellen Raumen"
Kamień Śląski
16-18.11.2014r.
 66.Instytut Politologii
"Mołdawia w drodze do Unii Europejskiej"
Opole
17.11.2014r.
 67.Instytut Filologii Angielskiej
"Tematyka Językoznawstwa Stosowanego.: Interakcja w mowie i piśmie"
Opole
17-18.11.2014r.
 68.Instytut Historii
"Opolszczyzna a Łużyce na tle ogólnokrajowym. W 50-lecie zinstytucjonalizowanej współpracy".
Opole
18.11.2014r.
 69.Instytut Politologii
" Śląsk Opolski jako region wspólnoty obywatelskiej"
 19.11.2014r.
 70.Wydział Teologiczny
VI Konferencja Naukowa/I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne.
Opole
19.11.2014r.
 71.Katedra Prawa Karnego/Wydział Prawa i Administracji 
"Stalking z art. 190a k.k. i jego prawnokarne aspekty"
Opole
27.11.2014r.
 72. Wydział Teologiczny
"Kościół a interent. Społeczeństwo internautów a kultura globalna"
Opole
01.12.2014r.
 73.Wydział Filologiczny
"Iluzje i deziluzje. Język - Literatura - Kultura"
 04-06.12.2014r.

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol